فعالیت های دانشجویی

مزایای همکاری در کارگروه دانشجویی

  • آموزش عملی در حوزه های مختلف پایداری
  • استفاده از فرصت های آموزشی برای دریافت گواهی حرفه ای
  • فرصتی برای شناسایی قابلیت های خود
  • فرصتی برای معرفی خود به صنعت ساختمان
  • تعیین مسیر برای همکاری با صنعت

مورد توجه دانشجویان:

درکارگاه های آموزشی شورای ساختمان پایدار ایران  شرکت کنید و نتایج کار خود را برای استفاده عموم با نام خودتان انتشار دهید. 

تشکیل اولین کارگروه دانشجویی: کارگروه دانشجویی مصالح پایدار 

هدف از تشکیل کارگروه: شناسایی مصالح ساختمانی پایدار 

لطفا جهت حضور در کارگروه مورد نظر اینجا را کلیک نمایید و فرم مربوط راتکمیل کنید.