مدرسین سیستم DGNB

آقای مهندس حمید ناصری
  • مدرس سیستم DGNB
  • DBA مدیریت پایداری
  • مدرس تایید شده بنیاد جهانی انرژی
  • مدرس و ارزیاب رسمی  LEED V4.1
  • گواهی بین المللی مدیریت انرژیCEM
خانم مهندس لادن تمدن
  • مدرس سیستم DGNB
  • معمار
  • مدرس دانشگاه خلیج فارس
آقای مهندس علیمحمد متوسلیان
  • مدرس سیستم DGNB
  • مدرس سیستم های انرژی
  • مشاور مدیریت انرژی
آقای مهندس ماجد یال درمیان
  • مدرس سیستم DGNB
  • معمار
  • مدرس هنر و معماری
آقای دکتر محمد کاظم شربتدار
  • مدرس سیستم DGNB
  • مهندس عمران
  • عضو هیات علمی دانشگاه
آقای مهندس علی حاجی نقی
  • مدرس سیستم DGNB
  • مدرس سیستم های مدیریت کیفیت
  • مشاور مدیریت انرژی