مدرسین سیستم DGNB

آقای مهندس حمید ناصری
 • مدرس سیستم DGNB
 • DBA مدیریت پایداری
 • مدرس تایید شده بنیاد جهانی انرژی
 • مدرس و ارزیاب رسمی  LEED V4.1
 • گواهی بین المللی مدیریت انرژیCEM
خانم مهندس لادن تمدن
 • مدرس سیستم DGNB
 • معمار
 • مدرس دانشگاه خلیج فارس
آقای مهندس علیمحمد متوسلیان
 • مدرس سیستم DGNB
 • مدرس سیستم های انرژی
 • مشاور مدیریت انرژی
آقای مهندس ماجد یال درمیان
 • مدرس سیستم DGNB
 • معمار
 • مدرس هنر و معماری
آقای دکتر محمد کاظم شربتدار
 • مدرس سیستم DGNB
 • مهندس عمران
 • عضو هیات علمی دانشگاه
آقای مهندس علی حاجی نقی
 • مدرس سیستم DGNB
 • مدرس سیستم های مدیریت کیفیت
 • مشاور مدیریت انرژی