گواهینامه مصالح پایدار

اظهارنامه انطباق زیست محیطی محصول (EPD)

اظهارنامه انطباق زیست محیطی محصول (EPD)  سندی  است که به طور مستقل تأیید و ثبت گردیده است و اطلاعات شفاف و دارای کیفیت و قابل مقایسه را در مورد پیامدهای  زیست محیطی چرخه عمر محصولات ارائه می دهد و از طرف سازنده یا تامین کننده یا ارایه کننده خدمت  برای برآوردنتعهدات خود در قبال معیارهای توسعه پایدار ارایه می گرد و در حال حاضر به اثبات و برآوردن الزامات مرتبط با سیستم های ارزیابی و گواهی رتبه  ساختمان ، از جمله LEED و  Green Globes کمک می کند. و آنچه در مورد EPD نکته کلیدی است  بررسی و آشکار شدن جامع از پیامدهای زیست محیطی یک محصول یا خدمت در طول چرخه عمر آن و حمایت از  اقدامات پیشگیرانه برای کنترل ریسک های آن پیامدها می باشد .

گزارش EPD به عنوان بخشی از یک استراتژی پایدار برای بررسی پیامدهای زیست محیطی چرخه عمر بکار گرفته می شود و دریافت تاییدیه  EPD برای یک محصول به این معنی نیست که محصول اعلام شده از نظر محیط زیست نسبت به محصول جایگزین دیگر برتر است.

اظهارنامه های انطباق زیست محیطی محصول مطابق استاندارد ISO 14025:2010   تهیه می گردد ، که به عنوان "اظهارنامه های زیست محیطی نوع III " یاد می شود. اظهارنامه زیست محیطی نوع III  در چارچوب برنامه کاری که توسط  سازمان های گواهی کننده  محصول مانند سیستم بین المللیEPD®  تعیین شده است ، ایجاد و ثبت می شود.

از محتوای گزارش EPD  می توان برای بسیاری از برنامه های مختلف ، از جمله فرایند تدارک و تامین  سبز برای عموم(Green Public  Procurement (GPP) )   و طرح  ارزیابی ساختمان  پایدار استفاده شود. مفهوم اظهارنامه های زیست محیطی نوع III برای استفاده در درجه اول ارتباطات کسب و کار برای کسب و کار)  (Business-to-Business و از طریق توسعه کسب و کار است ، اما استفاده از آنها در ارتباطات بین مشتری و مصرف کننده توسط استانداردها منع نشده است. 

همه EPD های ثبت شده در سیستم بین المللی EPD® به صورت عمومی در دسترس هستند در وب سایت  EPD Search در دسترس هستند . 

تدوین اظهارنامه های زیست محیطی در سیستم بین المللی EPD® بین المللی شامل مراحل اصلی زیر است:

  • انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر(LCA ) را مطابق مقررات طبقه بندی محصولProduct Category Rules PCR  ،
  • جمع آوری و تحلیل اطلاعات را در چار چوب گزارش EPD ،
  • اجرای فرایند تصدیق گزارش ،
  • ثبت تاییدیه گزارش و انتشار آن 

ممکن است گزارشEPD منتشر شده با توجه به تغییرات پیش آمده در چرخه عمر محصول بازبینی و  اصلاح   شود.  به طور معمول ، عنوان محصولاتی که تاییدیه EPD برای آن ها صادر می شود به منظور اطلاع رسانی به صنعت و بازار مصرف در سایت های بین المللی درج می گردد . 

اظهارنامه انطباق زیست محیطی محصولات ساختمانی       (EPD)  (Environmental Product Declarations)
به منظور روشنگری و بهینه سازی پیامد های استفاده مصالح و محصولات مورد کاربرد در ساختمان تهیه می شودو یکی از معیارهای سیستم رتبه بندی ساختمان پایدار می باشد . انتخاب کالاهای تولیدی که دارای اظهار نامه زیست محیطی محصول (EPD) هستند موجب می شود یک روش استاندارد برای کمی کردن پیامدهای زیست محیطی یک محصول ایجاد شود .
اظهارنامه شامل اطلاعات در مورد پیامدهای زیست محیطی مواد خام، مصارف و بازدهی انرژی ، عناصر تشکیل دهنده مواد و مواد شیمیایی، انتشارات به هوا، خاک و آب و تولید پسماند است. اطلاعات محصول و شرکت نیز در آن لحاظ شده است. پیامدهای زیست محیطی از نظر ردپای کربن، تخریب اوزون، آلودگی اسیدی آلودگی آب با مواد مغذی بیش از حد و مانند آن اندازه گیری می شود.

امروزه برای صادرات محصولات و مصالح ساختمانی دریافت اظهارنامه زیست محیطی (EPD) از طریق خدمات گواهی محصول پایدار الزامی است .

شورای ساختمان پایدار ایران ارایه دهنده خدمات ثبت پروژه ارزیابی و رتبه بندی ساختمان پایدار در سیستم معتبر بین المللی  DGNB  خدمات صدورتاییدیه برای اظهارنامه (EPD) را از طریق مراجع معتبر بین المللی ارایه می دهد .