آکادمی

آکادمی ساختمان پایدار متکی بر تخصص  و اشتراک گذاری دانش پایداری با تمرکز قوی بر کاربردهای عملیاتی است.

به کار گرفتن بسیاری از معیارهای مختلف الزام آور ساختمان پایدار در هنگام طرح ریزی ، طراحی و ساخت و ساز واقعی ، به دانش تخصصی معتبر برای بررسی جزئیات زیاد اجرا نیاز دارد.

 آکادمی ساختمان پایدار منطبق با سیستم DGNB، بستر آموزش و ارتقاء مداوم صلاحیت حرفه ای (CPD) را با بکارگیری دانش فنی ارائه شده  فراهم می آورد و در طی اجرای دوره های آموزشی و سمینارهای متعدد طرح ریزی شده ، اشتراک گذاشتن دانش روزآمد در زمینه ساختمان پایدار انجام می شود ، همچنین کاربری عملیاتی این دانش معلوم می گردد . پس از گذراندن دوره های آموزشی در سطوح مختلف ، می توان گواهی عناوین حرفه ای زیر را  بدست آورد .

  • کاردان ساختمان پایدار

  • کارشناس حرفه ای ثبت شده بین المللی DGNB
  • مشاور سیستم پایداری سیستم DGNB
  • ارزیاب رده بندی ساختمان مطابق سیستم DGNB

این گواهی صلاحیت، درک جامعی از موضوعات مختلف مربوط به ساختمان پایدار را نشان می دهد  و طی این دوره ها از اصول اولیه تا استفاده از این دانش در بخش های خاص صنعت ساختمان و ساخت و ساز در راستای درک دقیق از سیستم صدور گواهی منطبق با سیستم DGNB  است .